Friday, February 29, 2008

Indicators help eliminate violence against women

Women’s organizations have carried the burden of stopping violence against women(VAW) for long enough. This was the general agreement at a high level round table on indicators to measure VAW held yesterday afternoon. The consensus is: it is up to governments to implement measures to stop VAW. The delegates on the floor at the UN say that it is not enough to support rape crisis centers, finance research, or reform violators. VAW is a crisis in society. Drastic measures are needed to stop it.

To support States in researching VAW the government statistician of Ghana is leading a UN effort to develop baseline studies on the incidence and extent of violence. But will the States undertake this research? The precariously funded national statistical offices will only do this work if their governments ask them to prioritize it. Will that happen?

It is good that States take on their responsibility. But it is going hand in hand with cutbacks in funding to civil society organizations. A likely scenario is this: women's organizations are de-resourced; government financed institutions are told to do their best to prioritize eliminating VAW. The institutions do not make VAW part of their strategic business plan. The champions of eliminating violence against women are under-sourced and are no longer meeting with mainstream actors. Expertise is lost. The baby is thrown out with the bathwater. VAW continues unabated.

The problem of losing expertise would be somewhat alleviated if adequately financed women’s information organizations store and make available the knowledge that has been generated. Unfortunately, women’s information organizations are finding it particularly difficult to access financial resources. At the CSW, women's information organizations are lobbying to ensure that agreements on resourcing the equality agenda includes resourcing both civil society organizations and women’s information organizations. The governments should and must take on their responsibility, but with sensible planning of their change strategy and with resourcing of expertise.

Lin McDevitt-Pugh - IIAV

Thursday, February 28, 2008

Peer pressure werkt

GENDERNET, het netwerk van genderdeskundigen, heeft samen met de statische afdeling van de OECD-DAC de 'Gender Equality Policy Marker' ontwikkeld. Dit instrument traceert de hoeveelheid geld die bilaterale donoren alloceren aan activiteiten gericht op gender gelijkheid en empowerment van vrouwen. Het wordt inmiddels bijna tien jaar toegepast. Tijdens de CSW presenteerde GENDERNET het nieuwe rapport met de cijfers over 2005 en 2006.

Zestien van de 23 leden gebruiken het instrument. Tot nog toe wordt het alleen toegepast op de sectorale budgetten van de bilaterale donoren. Die zijn in zes categorieën onderverdeeld: onderwijs, gezondheid- en bevolkingsprogramma's, andere sociale infrastructuur, economische infrastructuur, productie, multi-sectorale programma's. De budgetten voor noodhulp, schuldenverlichting, algemene budget steun, mulitalerale organisaties en NGO's worden nog niet gescreend. Er is een progressieve trend: een steeds groter deel van de sectorale bilaterale hulp wordt gescreend - in 2005 en 2006 per jaar ongeveer 26 miljard dollar van het totaal 53,8 miljard bilaterale sectoral hulp. Van de 26 miljard dollar werd 8,5 miljard besteed aan activiteiten die gender gelijkheid als expliciete en primaire doelstelling hadden of als belangrijk secundaire doelstelling. Dat laatste zou je gender mainstreaming kunnen noemen. Voor de OECD-DAC in zijn geheel zou dus zo'n 15 procent van de bilaterale sectorale hulp bijdragen aan gender gelijkheids doelstellingen. Over de periode 1999 - 2003 was dit nog 11 procent. Of er inderdaad meer geld naar gender gelijkheid gaat is hiermee nog niet bewezen. Het kan ook zijn dat er meer hulp beter gescreend wordt. In ieder geval was men het er over eens dat peer pressure werkt.

Uit de presentaties van Duitsland en Denemarken tijdens de bijeenkomst bleek dat de 'Gender Equality Policy Marker' ingezet wordt om de gender prestaties van ambtenaren op het Ministerie en de ambassades te beoordelen. Zo worden in Duitsland project aanvragen die negatief scoren op de Gender Equality Policy Marker niet goedgekeurd, maar verplicht doorgestuurd naar de gender afdeling van het Ministerie voor herbeoordeling. In Denemarken wil men verder gaan en ook de hulp aan NGO's en multilateralen screenen met de Gender Equality Policy Marker. Alleen met een volledige nulmeting kan Denemarken het tijdens de CSW uitgesproken voornemen waarmaken om de hulp aan gelijkheid en empowerment te verdubbelen in de periode 2008 - 2010.

Vanaf 2005 wordt ook de specifieke steun aan 'women's equality organisations and institutions' (steun aan vrouwenorganisaties en de nationale machineries) apart vermeld in de categorie andere sociale infrastructuur.

Nederland screent alle sectorale bilaterale hulp. In 2005 en 2006 heeft 29 procent daarvan gender gelijkheid als primaire of secundaire doelstelling. Dit wordt vooral besteed binnen de sectoren onderwijs en gezondheid- en bevolkingsprogramma's. Tien miljoen dollar ging naar vrouwenorganisaties en -instituties. Gezien de voornemens van Minister Koenders, ook verwoord in de verklaring van de Nederlandse regering vandaag, zal Nederland naar verwachting beter scoren in het volgende OECD-DAC rapport.

Ook hier loopt ontwikkelingsamenwerking vooruit op de andere departmenten.
Als het mogelijk is om bestedingen aan gender equality en gender mainstreaming in ontwikkelingshulp te traceren , dan moet dat toch ook mogelijk zijn bij de budgetten van overige departementen, provincies en gemeenten? We zijn benieuwd wanneer de 'Gender Equality Policy Marker' in het Nederlands vertaald EN gebruikt wordt.

Ireen Dubel - Hivos

Voorzitter CEDAW: VN-Vrouwenverdrag is juridisch bindend

Dubravka Simonovic, voorzitter van het expertcomite dat toezicht houdt op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag, maakte deel uit van het expertpanel op dinsdagochtend 25 februari. Ze wees op de omvattende reikwijdte van het verdrag (bestrijkt alle aspecten van het leven), daarmee de ondeelbaarheid en de onderlinge samenhang van mensenrechten onderstrepend. Ze erkende dat het Verdrag geen expliciete bepaling bevat over het financieren van gender equality en empowerment van vrouwen. Echter: "It is clear that the Convention as legal binding instrument contains international obligations to fully finance its implementation. " Vervolgens vatte ze de belangrijkste bevindingen uit de Concluding Remarks inzake 69 State Parties de afgelopen twee jaar samen (paper Dubravka Simonovic, in English). Slechts 13 van de 69 staten had het committee kunnen complimenteren wat betreft de financiering van de implementatie van het Verdrag.
In het debat, mede in reactie op vragen en opmerkingen van de verschillende (regerings)delegaties onderstreepte Simonovic verschillende malen dat het bij het implementeren van CEDAW niet om intenties gaat, maar op resultaat, juist vanwege het verplichtend karaker van het Verdrag.


Leontine Bijleveld (WO=MEN en Netwerk VN-Vrouwenverdrag)

Wednesday, February 27, 2008

Nederland blokkeert aanscherpen slotverklaring

Uit de briefing van het Sloveens voorzitterschap woensdagmiddag bleek dat de maandag ingestoken amendementen in ieder geval ten dele resultaat hebben afgeworpen. Zo is er overeenstemming over het toevoegen van kennisinfrastructuur in de paragrafen die gaan over de noodzaak van financiele steun aan vrouwenorganisaties, in de EU-delegatie althans. Men zoekt nog naar exacte bewoording, wellicht wordt dat gender expertisecentra.
Op verschillende punten zet het Sloveens voorzitterschap er zich voor in om de tekst van de slotverklaring sterker te maken. Nederland ondersteunt deze inzet helaas niet op alle punten, in tegendeel. Zo voert Nederland, naar verluidt, het verzet aan tegen de sterkere bewoordingen over de financiering van ' womens rights organisations' (zowel civil society als national machinery) in de onderhandelingen in het EU-kamp. Spanje en het Verenigd Koninkrijk hadden zich publiekelijk eerder (maandag) een warm voorstander betoond. Het Sloveens voorzitterschap heeft zich hiervoor ook sterk gemaakt. Morgen zou een laatste poging gedaan worden om Nederland over de streep te trekken.
Misschien kan dan inspiratie ontleend worden aan de bijeenkomst Going Dutch (zie hieronder). Daar verklaarde de woordvoerder van de Nederlandse delegatie dat ons land zo veel waarde hecht aan de stem van civil society, dat er ruime middelen voor worden vrijgemaakt. Ook al betekent dat het financieren van kritische oordelen over eigen beleid. Dat houdt je scherp en bij de realiteit, zei Robert Dijksterhuis (hoofd DSI/ER ministerie Buitenlandse Zaken).
Kennelijk spreekt de Nederlandse overheid niet (meer) met een mond. Want het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen draagt uit dat alleen organisaties die het overheidsemancipatiebeleid ondersteunen en uitdragen nog op subsidie kunnen rekenen. OC&W wil geen subsidie verlenen aan vrouwenorganisaties; wat er nog over is van de emanciatie-infrastructuur moet een kwart van het geld inleveren en er gaat (opnieuw) veel emancipatiegeld overgeheveld worden naar gemeenten (die veelal zelf hun emancipatieinfrastructuur de afgelopen jaren hebben afgeschaft). Gelukkig heeft de Tweede Kamer eind vorig jaar het groene licht daarvoor nog niet gegeven - eerst een brede evaluatie.
Leontine Bijleveld (WO=MEN en Netwerk VN-Vrouwenverdrag)

Going Dutch


Content and exchange were the key words to describe today's lunch, with the intriguing title "Going Dutch", sponsored by the Dutch Permanent Representation. In a build-up to the Dutch Announcement of the MDG3 fund, which will allocate €50 million over the next three and a half years, several excellent speakers took the floor.

Lydia Alpizar, Executive Director of AWID, eloquently addressed the distinction between funding and resourcing. Models of funding that have been used in the past have not worked because they were not based on resourcing the organizations. Civil society comes in many sizes and the different kinds of organizations can have a differently important impact on women's rights and women's equality. Funding mechanisms need to address these differences.

Ireen Dubel, speaking on behalf of Hivos, added that women's civil society organizations in all their diversity are the driving force for the agenda of women's rights and gender equality. They play a crucial role in social transformation processes. She explained that it is important that funders understand that these organizations are an important resource, next to governments. She applauded the Dutch government's approach to financing dissident voices, as innovation comes from having many different approaches and knowledge at the table.

When Robert Dijksterhuis of the Dutch Ministry of Foreign Affairs took the mike, a hush descended on the room. Influenced by powerful reports produced by the Dutch women's movement, and a strong lobby, the Minister has made funds available to support women's organizations for the coming 3,5 years. Will organizations be able to use this fund for the sustainable development of organizations, rather than simply for projects? Most definitely: in fact, it is the fervent hope of the ministry that organizations that submit plans to the fund ensure t hat they include adequate support for organizational development. And will it support networks? Most certainly: in fact, the fund has been developed to promote organizations working together.
The chair, Bisi Adeleye-Fayemi of the African Women's Development Fund, wrapped up the meeting with a toast to the Dutch governemnt, commending them on their leadership in this important matter, the money matter. She expressed the hope that in four years, the fund will be topped up with a further €250,000 for the next three and a half year period. And by the way, the hosts did not ask the guests to pay the bill for the lunch. "Going Dutch" may well become known as an expression of hearty hosting.


'Mama Beijing' (Gertrude Mongella) takes the floor during the lively question and answer session.

Lin McDevitt-Pugh - IIAV

Tuesday, February 26, 2008

Amendementen voor de slotverklaring


Maandagmiddag zijn Lin (McDevitt-Pugh van het IIAV) en ik driftig in de weer geweest om concrete amendementen te maken voor het ontwerp document voor de slotverklaring. We legden de Aanbevelingen van de Nederlandse NGO's (verkrijgbaar via een email naar info@Wo-men.nl) naast de ontwerp verklaring die circuleerde en formuleerden amendementen waarmee de Nederlandse regeringsdelegatie mee uit de voeten zou kunnen. Dat moest maandag 18 uur gebundeld worden door E-quality en doorgeleid, zo hadden we met de regeringsdelegatie afgesproken. Behalve onze amendementen waren er nog een of twee op papier aangeleverd, die Lin uiteindelijk met haar laptop naar de Nederlandse delegatie zond. Erg gemakkelijk dat er in het hele VN-gebouw gratis WIFI draadloos toegang tot internet is!
Vandaag heeft Lin de amendementen nog even uitgeprint (altijd gemakkelijker te lobbyen met een concrete tekst op papier in je hand).
Vandaag (dinsdag) bleek dat een deel van de Nederlandse delegatie niet hadden begrepen dat er concrete tekstvoorstellen gemaakt moesten worden. Ze hadden er op gerekend dat de regeringsdelegatie zelf wel uit de voeten zou kunnen met de verklaring van de NVR. Met vereende krachten zijn nog tekstvoorstellen gemaakt en via email doorgeleid. Woensdagochtend vroeg echter kwam het bericht dat het Sloveense voorzitterschap geen nieuwe teksten wilde aanvaarden.

Leontine Bijleveld (WO-MEN en Netwerk VN-Vrouwenverdrag)

Andalucia inspireert met genderbeleid

Naast de in eerdere berichten genoemde bijdragen van sommige regeringsdelegaties was ook die van Spanje interessant in de groepssessie B maandagmiddag. Twee zaken zijn belangrijk volgens de Spaanse afgevaardigde: uitbreiding van het budget voor gender equality and women's rights organisations, zowel in het internationale beleid als op het thuisfront. Daarnaast gender sensitive budgetplanning bij alle departementen, niet alleen het ministerie van financien.
Als voorbeeld werd de autonome regio Andalucia genoemd. Daar is het Instituto de la Mujer (een national machinery) met voldoende budget (ongeveer 650 fte en kantoren in alle provincies van de regio) met bevoegdheden om alle departementen met hun budget kritisch tegen het licht te houden, voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Het Vrouwenbureau krijgt bovendien alle wetsontwerpen voordat ze bij het parlement worden ingediend voor een Gender Impact Assessment.
Hoe zouden we voor elkaar kunnen krijgen dat de Nederlandse overheden zich daardoor laten inspireren?

Leontine Bijleveld (WO=MEN en Netwerk VN-vrouwenverdrag)

Money Matters Indeed

Thank you Mr. Moderator, honourable Ministers, distinguished delegates and NGO colleagues and friends,

On behalf of the Dutch development agency Hivos I would like to express our excitement that the M word, Money, is on the CSW agenda. Equality requires money and investments and so Money Matters Indeed.

It is a matter of political will of all stakeholders to reverse the negative trend of de-investment in gender equality and the empowerment of women and girls throughout the world.
This negative trend has been remarkably universal and similar. In the South, East, and the North. In the field of international co-operation and at the domestic levels.

In 1995 women departed from Beijing excited with high expectations given the political, policy and financial commitments agreed upon by in fact all the states in the world.
All stakeholders were guided to implement the two-track strategy of the Beijing Platform for Action:
- specific policy, programmes and resources for the empowerment of women and girls and;
- integration of women’s interests and gender equality perspectives into the mainstream of all policies, programmes and resource allocations.

Today we know what has happened to this twin strategy. Both twins have been undernourished. Twin one consists of women’s rights organisations and gender experts. They are the prime drivers of the women’s rights and equality agenda. Current funding and policy modalities have reduced their access to financial resources. So it has been and still is a situation of starvation and survival and no scaling up of resources.
Twin two, known by the infamous term gender mainstreaming, was away streamed into invisibility, nobody’s responsibility and therefore no accountability to the agenda of women’s rights, equality and empowerment.

Evaluations by a wide range of actors, AWID’s research on Where is the Money for Women’s Rights, CEDAW shadow reports, the OECD-DAC Gender Equality Policy Marker and various bi- and multilaterals all point to the same direction. A persistent gap between policy and implementation. The required human and financial resources do not match the rhetoric and policy objectives on gender equality.

My message is a simple one, based on Hivos experience. Formulate and implement financial targets. Allocate substantial, earmarked, long-term budgets for both tracks. Empowerment and gender equality should be a compulsory sector in its own right for all stakeholders and at all levels, with status, mandate and resources. The promised scaling up of resources and for results should above all go to and benefit women’s rights organisations. We need no more words and documents but we do need money right now! I suggest that you shall include this in your agreed conclusions for the CSW.

Thank you!
Ireen Dubel - Hivos

Om de speech in het Farsi te lezen, zie: http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=872

Applaus voor NGO's

De middag sessie van dag één van de CSW bestond uit een high-level roundtable over 'financing for gender equality and the empowerment of women'. Gezien de overweldigende belangstelling, er zijn meer dan vijf duizend NGO deelnemers naast de officiële delegaties, werd de roundtable over twee grote zalen verdeeld, met elk plaats voor meer dan vijf honderd deelnemers. Zoals de rangorde van de VN vereist krijgen ministers als eerste het woord, vervolgens de nationale delegatie leiders, diplomaten bij de VN of binnengevlogen ambtenaren. Als uitsmijter mochten enkele van te voren geselecteerde VN instellingen en NGO's in drie minuter een statement uitbrengen. Hivos was één van de drie NGO's. De instructie voor interventies was helder. Geen statements van papier voor lezen, maar juist proactief, elkaar bevragen en becommentarieren. Het werd een uiterst saaie, slaapverwekkende sessie, met opsommingen over nationale inspanningen of intenties en over, financiële bestedingen voor emancipatie. Alleen de Zuidafrikaanse, Nieuw-Zeelandse, Canadese, Turkse en Britse delegaties waren concreet, to the point en ambitieus. Tijdens het laatste half uur kwamen de NGO's aan het woord, eerst Hivos en daarna Hivos partner DAWN. We kregen beiden een applaus voor onze interventies. Als enigen die middag! Door een gelukkige toeval zaten Peggy Antrobus van DAWN en ik achter de Zuidafrikaanse delegatie. Zanele Mbeki kwam ons na afloop bedanken en vroeg zich af waarom ze twee en een half uur had moeten wachte voor er eindelijk iets zinnigs werd gezegd. Of ik mijn speech maar naar haar wilde opsturen.

Ireen Dubel - Hivos

Monday, February 25, 2008

Seksuele en Reproduktieve Rechten en Gezondheid toch in EU-verklaring

Malta, Polen en Ierland lagen tot op het laatste moment dwars, maar konden toch niet voorkomen dat de Sloveens EU-woordvoerder het belang van SRRG zoals het in het jargon heet onderstreepte. Er is namelijk een compromis in de Europese Unie: er mag niet teruggekomen worden op eerder ingenomen standpunten in de internationale arena. Dus wat in de VN-conferenties in Kairo en Beijing is aanvaard als standpunten over seksuele en reproduktieve rechten en gezondheid blijft staan, maar er mag eigenlijk niets aan worden toegevoegd. Dat was, onder meer door inspanning van de Nederlandse regeringsdelegatie, toch gelukt. De Polen waren zo boos dat ze het protocol wilden doorbreken: ze wilden een statement afgeven dat ze tegen abortus zijn, zonder eerst de aanwezige ministers uit andere landen aan het woord te laten, zoals het protocol voorschrijft.
Tsja dan was Sudan slimmer: die hadden wel een minister gestuurd die dan ook vrij snel het woord kreeg. In Sudan was eigenlijk geen sprake van geweld tegen vrouwen, jammer dat sommige soldaten uit de VN-vredesmacht misbruik maakten van hun positie, maar verder was alles OK.

Leontine Bijleveld (WO=MEN en Netwerk VN-Vrouwenverdrag)

VN start alomvattende campagne tegen geweld tegen vrouwen

Op de openingsdag van de 52ste vergadering van de Commission on the Status of Women kondigde Secretary General Ban Ki-moon (VN) een omvattende campagne aan die tot doel heeft alle geweld tegen vrouwen uit te bannen. De campagne loopt tot 2015 - het jaar waarop de Millennium Development Goals (MDG's) bereikt moeten zijn. Dan moet dus ook alle geweld tegen vrouwen uitgebannen zijn. In 2010 zal een High Level Event plaatsvinden, waarop bezien wordt of de campagne op koers zit. Alle VN-organisaties moeten gaan samenwerken in deze campagne, die startte met een oorverdovende fluitconcert. "United we stand, eh eh eh United we shall succeed." Zie http://www.un.org/sg/ en http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25741&Cr=women&Cr1=Koppeling
Leontine Bijleveld (WO=MEN en Netwerk VN-Vrouwenverdrag)

25 februari 2008

Leontine Bijleveld foto: Lin Mcdevitt-Pugh


Leontine Bijleveld

Sunday, February 24, 2008

24 februari 2008 - Behouden aankomst

De vlucht naar New York bood ruim tijd om een programma samen te stellen uit het officiele programma en de talloze site events van VN-lidstaten en NGO's. Op Schiphol nog even wat zaken doorgenomen met Robert Dijksterhuis (BuZa), die in dezelfde vlucht bleek te zitten Hij vertelde de afgelopen weken de jaarplannen van alle posten en directies op gendervoornemens te hebben beoordeeld. Binnenkort worden de rode, gele en groene kaarten uitgedeeld. Minister Koenders zal daar zelf een rol bij spelen. Het nieuwe genderelan op BuZa doet verfrissend aan, mogen de andere ministeries snel daarmee besmet worden!
Onderweg ook een een flink deel van de voorbereidende stukken doorgenomen. Ik ben benieuwd of en hoe de vrij algemene mooie voornemens geconcretiseerd gaan worden.
Ik reis samen met Ireen Dubel van Hivos (ook bij WO=MEN), neemt nog even haar aantekeningen door voor haar interventie in de High-level round table on experiences, lessons, learned and good practices in het officiele programma maandagmiddag.
In New York, terug van de supermarkt, al de meteen een andere Nederlandse CSW-gangster tegen gekomen (Regina Smit die hier al sinds donderdag is, ze kwam met haar man uit een concert).
Niet te laat naar bed (althans als we de tijd in New York aan houden), want we willen vroeg in de rij voor de registratie gaan staan.

Leontine Bijleveld
(namen WO=MEN en het Netwerk VN-Vrouwenverdrag bij de CSW)