Tuesday, March 11, 2014

Lunch NGOs met minister Ploumen (in Dutch)

Vanochtend gaf minister Ploumen bij de VN in New York het CSW58 haar toespraak namens Nederland. Klik hier voor de tekst.

Daarna sprak de minister met Nederlandse NGOs over de inzet van Nederland tijdens de CSW. Ploumen ging de afgelopen weken in dialoog met verschillende landen over lastige issues zoals seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, zowel met “likeminded” als met “degenen die het niet per definitie met ons eens zijn”, waaronder het Vaticaan. Daarbij gaat het haar niet om een Noord/Zuid of seculier/religieus scheiding, maar om het zoeken naar common ground, zoals rondom het stoppen van geweld tegen vrouwen en kindhuwelijken. Ook LHBT-rechten bleven niet onbesproken, want geweld en rechtenschendingen zijn voor niemand toelaatbaar. Tijdens de CSW heeft Ploumen een aantal andere focus-issues, waarover zij ook deelnam in side-events. Over het belang van de rol van mannen en jongens (i.s.m. Rutgers WPF en MenEngage+ partners), leefbaar loon (i.s.m. Hivos) en werken met religieuze leiders aan vrede en veiligheid in (post)conflict gebieden (i.s.m. Women Peacemakers Program).

Joni van de Sand lichtte namens WO=MEN Dutch Gender Platform de totstandkoming en inhoud van de aanbevelingen van Nederlandse NGOs toe. (Zie eerder bericht hier) Ploumen sprak zich duidelijk uit voor de ”heel belangrijke” gender stand-alone doelstelling in de Post2015 agenda en bevestigde dat - hoewel zij niet van het  woord “mainstreaming” houdt - het cruciaal is dat gender-targets worden opgenomen in de andere doelstellingen.

De aanwezige organisaties en activisten wilden meer weten over de inhoud van Ploumen’s bilaterale gesprekken en haar inzet op issues die specifieke aandacht verdienen.


Foto: minister Ploumen bekijkt hartenkreet kaartjes "Mijn oproep aan de Nederlandse politiek = ..."

Caroline Wildeman van Hivos benoemde decent work als een belangrijk element wat meer aandacht verdient in de afspraken van de CSW. Filippijnen heeft bijvoorbeeld tekstvoorstellen gedaan waarin leefbaar loon expliciet is genoemd. Wat is de positie van Nederland om dit binnen de EU te steunen? Ploumen sprak daarvoor volmondig haar steun uit.

Daniela Rosche van Oxfam Novib presenteerde een vandaag gelanceerd rapport Close the Gap. How to eliminate violence against women beyond 2015. Waarbij zij hamerde op implementatie van gemaakte afspraken. Geweld tegen vrouwen is een speerpunt binnen het genderbeleid van Ploumen.

Dewi Suralaga van Cordaid en Stella Ismail van African Sky riepen de minister op om met de nieuwe Gender minister van Somalië in gesprek te gaan over implementatie van beleid, waarvoor in Somalië nog capaciteit ontbreekt. Het land heeft geen Nationaal ActiePlan 1325, maar heeft daar (naar Nederlands voorbeeld) wel behoefte aan. Ploumen gaf aan dat hoewel Somalië niet 1 van de 15 partnerlanden is en er geen budgettaire ruimte is, wel gekeken zal worden naar hoe met kennisoverdracht kan worden bijdragen “to see if we can strengthen commitment to women’s issues in Somalia.”


Foto: minister Ploumen met Somalische minister Diriye en Stella Ismail. 

Mark-Pieter van den Heuvel van Rutgers WPF hield een geëngageerd pleidooi om samenwerking met mannen en jongens niet te beperken tot een paar landen maar wereldwijd uit te zetten, door het op te nemen in de uitkomsttekst van de CSW. Hij handigde aan Ploumen een MenCare+position paper uit met focuspunten van wat in de agreed conclusions terug zou moeten komen. Waaronder het behoud van het door de African group ingediende voorstel over “equal share in unpaid care work”.  En bij gender based violence “engaging men in prevention and counceling” toe te voegen.

Nori Spauwen van COC Nederland bedankte de minister en haar voorgangers voor alle steun aan LHBT-rechten. Het is belangrijk om te beseffen dit niet alleen mensenrechten issues zijn, maar ook een ontwikkelingsvraagstuk. Bijvoorbeeld: LBT vrouwen profiteren vaak niet van ontwikkeling omdat ze door discriminatie achterblijven op gebied van educatie, werk, etc. Het is goed om te zien dat landen uit de “Global South” teksten daarover naar voren hebben gebracht. Heel belangrijk dat zij zich gesteund voelen door NL. Want zolang dit niet benoemd wordt, blijft het een onzichtbare groep.

Gesa Bent van GPPAC gaf aan dat hoewel er in eerste instantie geen referentie werd gemaakt naar VNVR1325 en “security” een lastig issue is, er een kans ligt om in de CSW uitkomsttekst te benadrukken dat conflict een drempel is voor ontwikkeling, waaruit volgt dat de rol van vrouwen belangrijk is voor duurzame vrede en ontwikkeling. Minister Ploumen was duidelijk dat Nederland wil dat deze thematiek onderdeel wordt van de Post2015 agenda. Waarbij  naar mogelijkheden wordt gezocht om deze agenda veilig te stellen.

Ploumen deed een oproep aan Nederlandse NGOs om de banden aan te halen met activisten in landen “waar het lastig gaat” om de onderhandelingen in de vergaderzaal te vergemakkelijken. En dat doen de aanwezige Nederlanders hier zeker, door gedurende de dag in gesprek te zijn en te strategizen met partners van over heel de wereld, deze informatie te delen met de Nederlandse regeringsdelegatie, en concrete voorstellen voor de uitkomsttekst van de CSW te doen. Zo werd een door Nederlandse NGOs voorgestelde paragraaf om een rechtenbenadering beter te verankeren door de regeringsdelegatie ingebracht en op EU niveau overgenomen, waardoor het nu in de draft-tekst staat. 

Aan het eind van de bijeenkomst werd stilgestaan bij het overlijden van Joan Ferrier, voormalig directeur van E-Quality. Zij heeft onder andere veel betekend voor migranten- en gekleurde vrouwen, in Nederland en bij de CSW. 

Meer over de CSW lees je op viceversaonline waar Elisabeth van der Steenhoven (WO=MEN) kort verslag naar een breder publiek deed.

Foto's bij artikel: twitter-account , Nederlands ambassadeur voor de VN


= Joni van de Sand =